اکتبر, 2018 بدون نظر تازه های مشاوران, مقالات-واحد مشاوره

کتاب جامعه شناسی ۱۰و۱۱ دارای ۱۰۴۵ تست می باشد.
اما چرا ۱۰۴۵ تست؟

تعداد سوالات جامعه شناسی در کنکور ۲۰ تست می باشد.
تیپ بندی این ۲۰تست به شکل زیر است:
بیشترین تست ها از تیپ کنکاشی بوده و پس از آن از سوالات مفهومی و ترکیبی و در نهایت تست های حافظه ای و تصویری

بنابراین:
در این کتاب، با همان الگوی سوالات کنکور سراسری، از تیپ های مختلف، ۱۰۴۵ تست می خوانید.
(کمترین تست ها : تصویری و حافظه ای؛ بیشترین تست ها: کنکاشی، مطابق با الگوی کنکور سراسری) بوده و کمترین سوالات هم تصویری و حافظه ای هستند.

با این تعداد تستها و ترکیب بندی تیپ سوالات، ۳۰% تست بیشتر از تعداد تستهای کتاب ناشران غیر تخصصی را دارد.

این کار تخصصی را تنها یک ناشر تخصصی انجام می دهد.


تیپ بندی سؤال های کنکور در رشته ی علوم انسانی

تیپ حافظه ای
ســؤال های حافظــه ای یعنــی ســؤال هایی که برای درســت پاســخ دادن به آنها نیاز به این دارید که هــم آن مطلب را در کتاب دیده باشــید و هم آن را به خاطر سپرده باشید؛ پس این نوع سؤال ها، حافظه را به چالش می کشند و البته به دلیل خاصیت کنکــور که یک روند یکســاله است، حافظه ی بلندمدت را به چالش می کشند.


تیپ کنکاشی
سؤال های کنکاشی معنای طنزآمیز امــا مهمی دارد: ســؤال هایی که گزینه ی درست آن را در صورتی می توانید تشخیص دهید که کتاب را شخم زده باشید. تعداد این نوع سؤال ها رفته رفته در آزمون های سراســری در حال بیشــتر شدن است. دقیق خواندن، چیزی را از قلم نیانداختــن و توجه کردن به قیدها باعث خواهد شد که پاسخ این سؤال ها را درست و سریع تر یافت .


تیپ مفهومی
سؤال های مفهومی به چند معنی است. یکی این که مطلب درسی را تبدیل به یک مثال عینی بکنند، دوم این که مطلب درســی را از قالب جمــلات کتاب در آورده و در قالــب جدیــد و لباس نو ارائه کنند و انتظار داشته باشند که دانش آموزان از درون مثال و از درون قالــب نو به آن مفهوم برســند. فراروی رفتــن از متن کتاب، سؤال مفهومی است.


تیپ ترکیبی
این نوع سؤال ها ترکیبی از مطالــب مختلف در یــک صفحه یــا چند صفحــه و یــا مطالب مختلف یــک موضوع و یــا چنــد موضوع و در نهایت ســؤال هایی هســتند که ترکیبی از مطالب مختلف در کل فصل های کتاب درسی است.


تیپ محاسبانی
نــام دیگــری که بــه این نوع ســؤال ها می توان داد، ســؤال های مساله‌ای است وبه طــور معمــول نیاز به دانســتن قوانین (فرمول ها) برای حــل آن دارد. قدرت درک صورت سؤال و ربط آن به قوانین و فرمول ها که خوانده شــده اساسی برای حــل این ســؤال ها بوده و محاســبه، این رونــد را به سرانجام می رساند.


نمودارها و جداول
در ســالهای اخیر به این نوع سؤال ها بیشتر برخورد می کنیم. طراحان سؤال، توجه بیشتری به نمودارها و جداول می کنند. در این نوع سؤال ها یا نموداری داده می شود و سؤال مستقیم از آن پرسیده می شود و یا سؤالی داده می شــود و نمــودار آن خواسته می شود.


شکل ها
منظور از شکل ها، تصاویری اســت که در کتاب درسی وجود دارد و زیر آن تصویر توضیحی داده شــده است و از همــان مطلب، ســؤال پرسیده میشــود. در درس تاریــخ و جغرافیــا یکی از تیپ های جدید سؤال است که در سال های اخیر طراحی می شود.


 

برچسب ها