می, 2018 بدون نظر دانش آموزان, مشاوران, مقالات

یادداشت‌برداری
انتخاب و ثبت نکات مهم و کلیدی هنگام خواندن یک مطلب یا گوش دادن به سخنرانی به گونه‌ایی که بتوان به وسیله‌ی آن به مرور مطالب پرداخت. نکته مهم برای یادداشت برداری، استفاده از زبان خود فرد به همراه توضیح و تفسیرهای خود یادگیرنده باشد.
خلاصه‌کردن
منظور از خلاصه کردن نوشتن عبارت‌های کوتاهی است که معرف اندیشه‌های اصلی موضوع مورد مطالعه است.این کار به دانش آموز کمک می کند به طور پیوسته به تمیز مطالب مهم از غیر مهم بپردازد.
علامت‌گذاری
علامت‌گذاری روشی اسست که به وسیله‌ی آن با گذاشتن علامت و نوشتن رمز بر روی متن و حاشیه‌ی کتاب ها نکات مهم برای خواننده برجسته می شود. به دانش‌آموزان پیشنهاد کنید
• دور تز اصلی خط بکشند.
• نکات مرتبط با تز اصلی را داخل «» قرار دهند.
• دور جزییات مهم خط بکشند.
• در حاشیه تداعی‌ها، انتفادها، سوأل های خود را براساس مطالعات خود بنویسند.

برچسب ها