آگوست, 2018 بدون نظر دانش آموزان, دبیران, مشاوران, مقالات

در درس اول منطق ۹۷ با هیچ تغییری نسبت به منطق سال قبل مواجهه نمیشویم
در درس دوم منطق ۹۶صفحه ۱۴ مبحثی در مغالطات داشتیم، تحت عنوان “بار ارزشی کلمات در جملات” که در منطق ۹۷ این قسمت حذف شده است.پیرو این حذف در قسمت فعالیت تکمیلی سوال ۵ که در این رابطه بوده حذف شده است.
در همان درس دوم منطق ۹۶ صفحه ۱۹ مبحث دیگری در مغالطات داشتیم تحت عنوان”ابهام در عبارات” این بحث در کتاب منطق ۹۷ فقط تیتر آن به “ابهام در مرجع ضمیر” تغییر کرده است و مفاد آن همان قبلی است.
در کتاب منطق ۹۷ در انتهای درس دوم بعد از فعالیت های تکمیلی کادری تحت عنوان”دسته بندی نمونه ها ” اضافه شده است که در این کادر به دسته بندی مثال ها و نمونه های مرتبط با عناوین مطرح شده در درس پرداخته شده است.
در در س سوم منطق ۹۷ پاورقی که در مورد الفاظ درون گیومه صحبت شده بود و توضیح میداد که مراد از لفطظ داخل گیومه خود آن لفظ است در کتاب منطق دهم مشاوران توضیح داده بودیم که اینگونه کلمات ،جزئی هستند.در پست های مروری بر سال گذشته منطق هم در کانال دهمی –یازدهمی ها این نکته ذکر شده بود .
در درس چهارم منطق ۹۷ قسمت “آنچه در این بخش می خوانیم” با “آنچه در این بخش می خوانیم” منطق ۹۶ عوض شده است ،به این صورت که قسمت به سوال های زیر پاسخ دهید حذف شده است و یک توضیح کوتاه در مورد آنچه در مورد تعریف در درس قبل خوانده بودیم آورده شده است.
همین طور در درس ۴منطق۹۷ از “تعریف تحلیلی” به عنوان “تعریف مفهومی “یاد شده است و روش دوم آن،یعنی “تعریف به “سلسله ی اوصاف و ویژگی ها” حذف شده است و فقط روش اول آن که “تعریف به مفاهیم عام و خاص “بود بدون ذکر عنوان شرح داده شده است،یعنی به اینصورت که کلا تعریف مفهومی(تحلیلی) یعنی همین!
از “تعریف به مثال” به عنوان”تعریف از طریق ذکر مصادیق” و مثال “خودنویس ” تبیدل شده به “رودخانه”.
در قسمت تمرین های درس چهارم بجای قضیه در کتاب۹۶ خفاش گذاشته شده و در تعریف انسان بجای حیوان ناطق ،حیوان متفکر .
در درس پنجم،مثال ها در همان شروع درس تغییر کرده و بعد از ذکر دو مثال مولف استدلال ها را به دو قسم قیاسی و استقرایی تقسیم کرده است و به تعریف آنها پرداخته است ، بعد از آن به سراغ استدلال های قبلی همین بخش در منطق ۹۶ رفته ، تحت عنوان مثال هایی برای استدلال های استقرایی . در منطق ۹۶استدلال تمثیلی داشتیم ،درمنطق ۹۷ استقرای تمثیلی داریم با همان مثال تمثیل غار.بعد از آن شیوه های نقد استدلال تمثیلی را داشتیم که در کتاب منطق ۹۷ فقط تیتر این قضیه حذف شده است و گفته شده که برای مقابله با مغالطه ی تمثیل ناروا، میتوان از دو روش استفاده کرد که این دو روش همان روش های نقد استدلال تمثیلی کتاب ۹۶است

برچسب ها