تیر, ۱۳۹۷ بدون نظر تازه های دنیای آموزش, تازه های سایت

شماره یک کسانی که بعد از سال ۹۱ از مناطق محروم و دارای فوق العاده بدی آب و هوا به این مناطق منتقل شوند ،بدی آب و هوای احکامشان قطع می شود ولی سایر جایگزین نمی گردد.

شماره ۲ کسانی که در سال ۹۱ در ماموریت آموزشی به سر می بردند.

شماره سه کسانی که در سال ۹۱ استخدام وزارت آموزش و پرورش شده اند.

شماره ۴ کسانی که در سال ۹۱ در ماموریت خارج از کشور به سر می بردند.

شماره ۵ کسانی که در سال ۹۱ در مرخصی بدون حقوق به سر می بردند.

سوال

بند سایر که در ردیف آخر احکام وجود دارد مربوط به چیست ؟

پاسخ بعد از این که در تاریخ ۹۱/۴/۱ فوق العاده بدی آب و هوا در مناطقی که واجد شرایط نبودند و از ۹۰/۱۲/۱ به انها تعلق گرفته بود ؛ قطع گردید در اجرای مصوبه شماره ۹۶۶۸۹ مورخ ۹۱/۵/۱۵ هیات وزیران ردیف سایر در احکام این همکاران برقرار شد که مبلغ آن هم ثابت است و شامل افزایش سالانه نمی شود و در حقوق و پاداش بازنشستگی هم محاسبه نمی گردد.

منبع:اکوناپرس

علوم انسانی

برچسب ها