روانشناسی جامع دهم یازدهم

ویژگی های کتاب جامع جغرافیا

مفهومی آوردن مطالب کتاب

برای دانش آموز مهم است کتاب های درسی را بدون اینکه بخواهد حفظ کند یاد بگیرد. در واقع باید گفت که هیچ کدام از درس ها حفظی نیستند و عمده دروس علوم انسانی را باید متنی نامید که روش مطالعه خاص خود را طلب می کند. دانش آموز دروس متنی را با خواندن و تکرار کردن مدام نمی تواند بفهمد و به همین دلیل در سر جلسه کنکور با مشکل فراموشی روبه رو می شود.
اگر توجه کنید سوالات درس تاریخ در کنکور سراسری عین جملات کتاب آورده می شود بنابراین در کتاب تاریخ جامع ۱۰ و ۱۱ مشاوران آموزش سعی شده که عین جمله کتاب درسی در درسنامه کتاب جامع آورده شود ولی در طبقه بندی مطالب کتاب در حد امکان کل مطالب به صورت مفهومی آورده شده تا دانش آموز بتواند بین مطالب ارتباط برقرار کند. این مفهمومی آوردن مطالب هم جلوی حفظ کردن را می گیرد و هم اینکه به دانش آموز کمک می کند که مطالب را به خوبی یاد گرفته و در سر جلسه کنکور با مشکل فراموشی روبه رو نشود.
– درسنامه جامع و کامل
– درسنامه تصویری
– چینش هدفدار تست ها
– و …

#انشارات_مشاوران_آموزش
#ناشر_تخصصی_علوم_انسانی
#قاری
#کارشناس_ارشد_دپارتمان_تاریخ_جغرافیا

اسکرول به بالا