می, 2018 بدون نظر دانش آموزان, دبیران, مشاوران, مقالات

در این میان ایجاد انگیزه برای خلاصه‌برداری ، راهکاری کارآمد از سوی مشاوران است.

خلاصه‌برداری تمرینی عملی و آشکار برای تمیز قسمت‌های مهم از غیر مهم است. توانایی تشخیص مسایل مهم از غیر مهم از توانمندی‌های یک شخص بالغ در حوزه تحصیلات دانشگاهی و یا شغلی است اما معمولا این توانمندی همیشه در افراد بزرگسال به سطح مطلوب نمی‌رسد. زیرا در دوران نوجوانی افراد در این زمینه به تمرین کافی نپرداخته اند. وظیفه‌ی مشاوران در این زمینه تغییر دیدگاه دانش‌آموز به خلاصه برداری است.

دراین باره با دانش آموزان صحبت کنید و از آنها بخواهید به خلاصه‌برداری به عنوان تمرینی جهت توانمند سازی خود در عرصه شغلی و ارتباطی نگاه کنند.

زمان مناسب و مستعد نوجوانی در باره‌ی شکل‌گیری و باروری این مهارت را به آنها گوشزد کنید.

به دانش آموزان تأکید کنید که این تمرینی جهت تقویت مهارت تعیین کننده‌ی مدیریت ذهن در آینده است.

برچسب ها