آگوست, 2018 بدون نظر دانش آموزان, دبیران, مقالات

فصل اول: تاریخ شناسی؛ کاوش در گذشته
این فصل شامل سه درس می باشد: درس ۱: تایخ و تاریخ نگاری: در این درس شما با تعریف تاریخ، ویژگی های رویدادهای تاریخی، تاریخ نگاری و روش های پژوهش در تاریخ، مراحل پژوهش در تاریخ، منابع پژوهش علمی در تاریخ و فواید و کارکردهای مطالعه آن آشنا خواهید شد.
درس ۲: تاریخ؛ زمان و مکان: در این درس اول زمان و گاه شماری و بعد مکان؛ تأثیر جغرافیا بر رویدادهای تاریخی توضیح داده شده است.
درس ۳: باستان شناسی؛ در جست و جوی میراث فرهنگی: این درس شامل مباحث تعریف باستان شناسی، مراحل کار باستان شناسی، تعیین سن آثار باستان شناسی و موزه ها، گنجینه هایآثار باستانی است.
فصل دوم: جهان در عصر باستان؛ میراث بشری: این فصل شامل سه درس می باشد.
درس ۴: پیدایش تمدن؛ بین النهرین و مصر: در این درس اول پیدایش تمدن را در دو بخشِ دورۀ گردآوری خوراک و دورۀ تولید خوراک توضیح می دهد و در بخش بعد تمدن های بین النهرین و مصر را توضیح داده است.
درس ۵: هند و چین: این درس هر کدام از تمدن هند و چین را به طور جداگانه توضیح می دهد.
درس ۶: یونان و روم: این درس اول تمدن یونان و فرهنگ و تمدن آن را توضیح می دهد و بعد امپراتوری روم و ظهور و گسترش مسیحیت را توضیح می دهد.
فصل سوم: ایران در عصر باستان؛ سرآغاز هویت ایرانی
درس ۷: مطالعه و کاوش در گذشته های دور: این درس به پیشینه پژوهش در تاریخ ایرانِ باستان، تاریخ و افسانه و منابع تحقیق تاریخ ایران در دوران باستان پرداخته است.
درس ۸: سپیده دم تمدن ایرانی: مباحث جغرافیای تمدنی ایران، ایران در دوران پیش از تاریخ، دوران تاریخی و تمدن ایلام در این درس توضیح داده شده است.
درس ۹: ورود آریایی ها تا پایان هخامنشیان: در این درس از مهاجرت اقوام آریایی تا تشکیل حکومت در ایران، مادها نخستین حکومت آریایی ایران و هخامنشیان؛ بزرگتین حکومت عصر باستان توضیح داده شده است.
درس ۱۰: اشکانیان و ساسانیان: اوضاع ایران پس از سقوط هخامنشیان، حکومت ساسانیان، اشکانیان و ساسانیان در ایران درس شرح داده شده است.
درس ۱۱: آیین کشورداری: در این درس نظام سیاسی- اداری از دوران هخامنشیان تا دوران سلوکیان، قضاوت و دادرسی و سپاه و جنگ افزارها در آن دوران توضیح داده شده است.
درس ۱۲:جامعه و خانواده: این درس قشرها و طبقات اجتماعی، خانواده، زبان و جشن و سگواری در دوره های ماد، هخامنشی، اشکانی و ساسانی را توضیح داده شده است.
درس ۱۳: اقتصاد و معیشت: کشاورزی و دامداری، راه و حمل و نقل، پول، اوزان و مقیاس ها، صنعت و تجارت و درآمدها و مخارج تا دوران ساسانیان در این درس توضیح داده شده است.
درس ۱۴: دین و اعتقادات: باورهای کهن آریایی، زرتشت و تعالیم او و دین و عقاید ایرانیان باستان از دوران ماد تا ساسانیان در این درس آمده است.
درس ۱۵: زبان و آموزش: زبان، ادبیات، آموزش و علوم و مراکز آموزش عالی تا دوران ساسانیان در این درس توضیح داده شده است.
درس ۱۶: هنر و معماری: در این درس معماری از دوران مادی ها تا دوران ساسانیان توضیح داده شده است.

برچسب ها