شهریور, ۱۳۹۷ بدون نظر تازه های سایت, تازه های مشاوران

در کتاب عربی هدفدار پایه کنکور مشاوران آموزش در هر یک از این چهار بخش، علاوه بر آموزش کامل و کافی و لازم با ویژگی های گفته شده، به دانش آموز این مهارت آموزش داده شده که با چند تیپ و چند الگوی تستی در این مبحث روبرو خواهد شد و در آزمون خود با چه نوع سوالاتی روبرو خواهد شد.
در گام بعدی به دانش آموز تستهای طبقهبندی شده با چینشی هدفدار آموزش داده شده است، که در هر بخش از بخشهای چهارگانه به مهارت کافی در تست زنی و آموزش برسد. منظور از چینش هدفدار این است که مطالب به صورت پایه ای برای بار دوم در تست ها آموزش داده می شود و دانش آموز به یکباره با سوالات دشوار روبرو نمی شود. همزمان با اینکه تست ها به صورت پایه ای و مطالب اصلی موضوع، مورد نظر چیده شده اند. این همان بُعد دوم آموزش است بُعدی که قسمت اول آن در «یادگیری» رعایت شده است.
آموزش هدف دار برای بار سوم: این آموزش در پاسخنامه صورت گرفته است که در آنجا نیز برای بار سوم دانش آموز مطالب را به صورت پایه تا پیشرفته یکبار برای بار سوم مرور می کند. این روند آموزش سه بُعدی – در درس نامه و سوالات تستی و پاسخنامه تشریحی- در اغلب کتابهای هدفدار مشاوران آموزش وجود دارد.
آنچه که مخاطبان درس عربی اعم از دبیران، مشاوران و دانش آموزان می بایست در کتاب عربی هدفدار پایه کنکور مشاوران آموزش مد نظر داشته باشند این است که همگام با کتاب پیش بروند و به آنچه که در مقدمه کتاب درسی از مولفان کتاب آمده است توجه کافی داشته باشند. البته در جای جای کتاب مشاوره های درسی توسط تیم تالیف ارائه شده است.

برچسب ها