28%-

مجموعه کتاب های رتبه ساز کنکور ۱۴۰۰

474/000 تومان 341/280 تومان

وحید تمنا: دانش آموز انسانی، یادت باشد رتبه زیر ۵۰۰ نمی توان آورد، مگر اینکه در این ۵ درس به این درصدها برسی!

این پک شامل ۵ جلد کتاب+یک عددCDمشاوره

اقتصاد جامع کنکور ۱۴۰۰(۹۰درصد)
روانشناسی جامع کنکور۱۴۰۰(۹۰درصد)
منطق و فلسفه پایه کنکور۱۴۰۰(۶۵درصد)
جامعه شتاسی جامع کنکور۱۴۰۰(۹۰درصد)
دین و زندگی انسانی پایه کنکور۱۴۰۰(۷۵درصد)
CD پرواز انسانی ها (ویدئو مشاوره)

با ۲۸ درصد تخفیف می باشد.