کنکور 98

ویژه برنامه جمع بندی ایام نوروز
بهمن, ۱۳۹۷ بدون نظر انسانی یار, ویژه برنامه مطالعاتی
بخش مشترک فارسی و علوم و فنون ادبی را در قالب قلمروهای ادبی-زبانی آوردیم
ادامه مطلب
ویژه جمع بندی ایام نوروز(ریاضی)
بهمن, ۱۳۹۷ بدون نظر انسانی یار, ویژه برنامه مطالعاتی
شما در برنامه مطالعاتی جمع بندی ایام عید، ریاضی پایه دوزادهم را می بینید.
ادامه مطلب
ویژه جمع بندی ایام نوروز(زبان انگلیسی)
بهمن, ۱۳۹۷ بدون نظر انسانی یار, ویژه برنامه مطالعاتی
حتما کتاب زبان انگلیسی پایه دوازدهم مشاوران آموزش را تهیه کنید
ادامه مطلب
ویژه جمع بندی ایام نوروز(تایخ و جغرافیا)
بهمن, ۱۳۹۷ بدون نظر انسانی یار, ویژه برنامه مطالعاتی
دو درس که ناآشنایان رشته علوم انسانی بیشترین ویژگی حفظی بودن علوم انسانی را بخاطر این دو می دانند
ادامه مطلب
ویژه جمع بندی ایام نوروز(دین و زندگی)
بهمن, ۱۳۹۷ بدون نظر انسانی یار, ویژه برنامه مطالعاتی
درسی از دروس متنی رشته علوم انسانی که متاسفانه آن را سراسر حفظیات می دانند
ادامه مطلب
ویزه جمع بندی ایام نوروز(جامعه شناسی یا علوم اجتماعی)
بهمن, ۱۳۹۷ بدون نظر انسانی یار, ویژه برنامه مطالعاتی
ین درس شیرین را می توانیم یکی از تحلیلی ترین درسهای رشته علوم انسانی بدانیم
ادامه مطلب
ویژه جمع بندی ایام نوروز(اقتصاد)
بهمن, ۱۳۹۷ بدون نظر دسته‌بندی نشده
سوالات از تیپ جداول و نمودارهای اقتصادی و سوالات محاسباتی مربوط به مسائل اقتصادی
ادامه مطلب
ویژه جمع بندی ایام نوروز(فلسفه و منطق)
بهمن, ۱۳۹۷ بدون نظر انسانی یار, ویژه برنامه مطالعاتی
روش مطالعه و استراتژی درست برای آن را خوب و درست بشناسید
ادامه مطلب