چند کتاب بخوانیم یا یک کتاب را چند بار بخوانیم.

زیاد وقتتان را نمی گیرم.
• تعداد کتاب های زیاد یعنی حجم زیادی از منابع مطالعه نشده!پس داشتن کتاب های زیاد می تواند نگرانی شما را از تسلط نداشتن بر مباحث افزایش دهد.
• کتاب های کنکور‌ از روی کتاب های درسی نوشته می شوند پس همه محتوای یکسانی دارند تنها روش های تولید درسنامه و خلاصه برداری متفاوتی دارند پس باز هم خرید کتاب های متعدد را توصیه نمی کنیم.
• بیایید یک تجربه ی همگانی را دوباره مرور کنیم؛ موقع امتحان تنها کتاب درسی را می خوانیم اما بسیار پیش می آید که نمره مورد نظر را کسب نمی کنیم اگر از شما بپرسم که دلیل کسب نکردن نمره ی مورد نظرتان چیست؟ پاسخ شما نخواندن کتاب های کمک آموزشی دیگر خواهد بود یا فراموشی مطالب خوانده شده ی کتاب که نیاز به مرور بیشتر داشتند.
بله! تعداد کتاب های زیاد لزوماً به موفقیت در کنکور نخواهد انجامید.
زیرا موفقیت در کنکور فاکتور های دیگری نظیر: استمرار و پیگیری مطالعه،آشنایی دقیق با سوألات کنکور و………..دارد.